Koncepció


A Klett kiadó angol nyelvi tankönyve, amely az általános iskolásoknak készült, a 2011/2012 tanévtől kezdve kerül kereskedelmi forgalomba. A tankönyvcsalád kötetei az 5., 6., 7. és 8. osztályosok számára készülnek – ily módon a felső tagozat minden osztálya részére biztosítva a továbbhaladáshoz szükséges tankönyvcsomagot.

1. NAT

A tankönyv és munkafüzet szerzőpárosa a Nemzeti Kerettanterv alapelveit és a Kerettanterv által az adott korcsoport számára meghatározott és leírt módszertani, ismeretelméleti és nyelvtanulási szokásokat a legmesszebbmenőkig figyelembe vették. Mind a tankönyv, mind a munkafüzet felépítése, a feladatok jellege, egymásra épülésük és sorrendiségük, az ismeretszerzés lépései, a javasolt és a feladatok által megkívánt módszerek, logikai műveletek és a motivációs bázis megfelel a célcsoport – az első kötet esetében a 4. általános iskolás gyerekek – igényeinek. Az egymást követő fejezetek témái, a nyelvi anyag és a bemutatott nyelvtan körültekintő kiválasztása és elrendezése figyelembe veszi mind az angol nyelv sajátosságait, mind az adott korcsoport nyelvtanulásának és gondolkodásának törvényszerűségeit, így teremtve meg a hatékony és élvezetes nyelvtanulás- nyelvtanítás feltételeit.

2. National Geographic

A tankönyv páratlan képi elemeket tartalmaz a National Geographic által a kiadó rendelkezésére bocsátott képeknek köszönhetően. Nem esik azonban abba a manapság egyre gyakrabban tapasztalt hibába, hogy a képanyag öncélúvá váljék, mindössze az illusztráció szerepét töltse be vagy helyettesítse a tartalmat.

3. Témakörök és kapcsolat más tantárgyakkal

A tananyagban feldolgozott témakörök azokat az alapvető dolgokat ölelik fel, melyekkel a tanulók anyanyelvükön már megismerkedtek az alsó tagozaton, így biztosítva igazi interdiszciplináris szemlélet követését az angol nyelvi órákon. Az ajánlott témák közül a következők szerepelnek:

  • At School
  • At Home
  • Animal World
  • In the Playground
  • Going Shopping
  • The World of Work
  • I Like Your Hat
  • Free Time
  • Holiday Time

A tankönyv egy bevezető fejezettel kezdődik, amely rádöbbenti a gyerekeket, hogy nagyon sok angol szót ismernek már – ezzel hatásosan megalapozva egy mindvégig következetesen felépített motivációs bázist. Majd olyan nyelvi elemekkel ismerteti meg a kisdiákokat, amelyek egész angol nyelvtanulásuk alatt elengedhetetlenül szükséges lesz (ABC, angol nyelven elhangzó legfontosabb utasítások, egyszerű üdvözlések, a kapcsolatteremtés legegyszerűbb mondatai stb.). A továbbiakban majd az egyre bonyolultabb tanórai utasítások, a személyes kapcsolatteremtés újabb és újabb eszköztára a fejezetek során szervesen épül be a tananyagba, így fokozatosan – és természetes módon – elsajátíthatók. Ugyancsak a bevezető fejezetben találkozunk először a tankönyvcsalád állandó szereplőivel is.

A történet kis fotográfusokról szól, akik nem csak távoli egzotikus tájakon, hanem a nagyváros dzsungelében és minden pillanatban készek észrevenni a kalandot és a különleges pillanatokat. A National Geographic úttörőként használta a fotográfiát mint eszközt, hogy ráirányítsa az emberek figyelmét a földünk értékeire és sokszínűségére. A National Geographic extrém körülményeket és távoli kultúrákat derít fel és kap lencsevégre. És e mellett egyik szeme mindig a közeli dolgokon marad, az ismert környezet és kultúra meglepő oldalait tárja elénk.

4. Történet

Frank, a fényképész, és diákjai, elsősorban Olivia és Jack – akik egyidősek a tankönyv használóival, és természetesen velük együtt nőnek az együtt töltött évek alatt – körbejárják majd a világot, hogy közeli és távoli helyeket fotózzanak, különböző kultúrákat ismerjenek meg és a világ számos helyén élő kortársaik életéről tanuljanak. Frank segítségével a diákok is könnyen megtanulhatják az angol nyelvet, és beszélhetnek a világ más országaiban élő barátaikkal.

5. Felépítés

Az egyes fejezetek felépítése a következő. Minden egyes fejezet rövid képregénnyel – Frank, Olivia és Jack egy-egy újabb kalandjának elbeszélésével kezdődik; amelyek különböző helyszíneken is játszódnak, így adva lehetőséget az egyes témakörök természetes környezetének megteremtésére. A képregény műfaja képi eszközökkel teremt szövegkörnyezetet, így nagyon alkalmas arra, hogy a tanulók nyelvi szintjének megfelelően, egyszerű formában mutassa be a fejezetben tárgyalt nyelvi és nyelvtani fordulatokat – méghozzá természetes módon, a nyelv mindennapi használatát modellező szituációkban. A képregényen kívül nagy motivációs erővel rendelkezik még a dupla oldalas National Geograpictól átvett színes képekhez kapcsolódó feladatok, játékok sora, így nem csak intellektuálisan, de érzelmileg is felkészíti a tanulókat az ismeretszerzésre.

A fejezetek által tárgyalt új nyelvi anyag vagy nyelvtani jelenség bemutatását mindig egyszerű, jól megszerkesztett, és rendkívül gondosan felépített gyakorlatok sora követi. A kezdő gyakorlatok nem-verbális műveletek végzésére kérik a tanulókat (karikázás, aláhúzás, pipa, párosítás stb.), majd az egyszavas illetve rövid válaszokat igénylő feladatok következnek, míg végül eljutunk az egyszerű mondatok, rövid párbeszédek produkálásáig. A feladatok jellege, egymás utánisága és egymásra épülése is szigorúan figyelembe veszi a tanulók életkorát, illetve a tőlük elvárható logikai műveletek sajátosságait.

Az új lexikai egységek mindennapi szituációkban, a nyelvtani egységek szövegösszefüggésben kerülnek bemutatásra, és minden fejezet tartalmaz legalább egy ritmikus mondókát, versikét, dalt, amely a ritmus és rím segítségével segíti a bevésést és a hosszú távú memória aktivizálását. A hozzájuk kapcsolódó feladatok pedig mozgásra, manuális tevékenységek végzésére buzdítják a tanulókat, ezzel megint csak az emlékezet működését segítve. A mondókák, dalok, játékos gyakorlatok motivációs erejüknél fogva is nagyban hozzájárulnak a hatékony nyelvtanulás feltételeinek megteremtéséhez.

Minden fejezet végén projekt munka várja a tanulókat, amely feladatok manuális tevékenységekre (rajzolás, kivágás, ragasztás, matricák használata, stb.) bíztatja őket, ezzel nem csak a tankönyv motivációs bázisát növelve, hanem a motorikus és kis motorikus mozgásokkal a tanultak elmélyítését, az emlékezethez kapcsolódó logikai műveletek aktivizálását tűzve ki célul. Az Internet segítségével minden fejezethez letölthető ez a legutolsó feladat, amely mindig a tananyaghoz szervesen kapcsolódó érdekes téma, egy saját portfólió elkészítése, melyhez az újonnan tanult szavakat, kifejezéseket is fel kell használniuk a tanulóknak.

6. Tanulási folyamat

A készségek fejlesztése integrált módon történik. A körültekintően megtervezett gyakorlatok által igényelt készségek tudatosan átgondolva követik egymást; a produktív készségek (beszéd és írás) minden esetben követik a receptív készségeket (hallás utáni értés és olvasás). A receptív készségek nagyon gondosan készítik fel a tanulókat a nyelv aktív produkálását igénylő feladatokra. Az egyes készségek gyakoroltatásán belül is érvényesül a fokozatosság elve – az egészen egyszerűtől a bonyolultabb, összetettebb felé haladnak minden esetben (pl. a beszédfejlesztés esetében a beszéd egyszerű reprodukálásától – ismétlés – haladunk az egyszavas reakciókon és rövid válaszokon keresztül a mondatok, rövid párbeszédek létrehozásáig).

A kommunikációs szándékok kifejezése szervesen be van illesztve a tananyagba.
Ezek a társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok (köszönés, elköszönés, bemutatkozás, köszönet stb.), személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok (tetszés, nem tetszés), információcseréhez  kapcsolódó kommunikációs szándékok (dolgok, személyek megnevezése, információkérés, illetve adás stb.)

A könyv egészét áthatja a kommunikatív nyelvtanulás fontosságának elve. A nyelv természetes működésének megértését, az idegen nyelvnek a kommunikatív funkciók eszközeként való használatát erősítik a képregény életszerű helyzetei, a jelenetek eljátszhatósága és variálhatósága, a pár-, és csoportmunkára ösztönző gyakorlatok nagy száma, illetve az a mód, ahogyan a tankönyv szerzője a pár-, és csoportmunka technikájába fokozatosan vezeti be a diákokat. Ehhez – és az eddig tárgyalt módszertani feladatok és tennivalók mindegyikéhez – nyújtanak nagy segítséget a majdan Interneten hozzáférhető tanári kézikönyv alapos, mindenre kiterjedő módszertani tanácsai, magyarázatai, ajánlatai és a számtalan kiegészítő tevékenység., amelyet az szintén kínál.

7. Munkafüzet és tankönyv munkamegosztása

A munkafüzet nagyszerűen egészíti ki a tankönyv anyagát és támogatja annak használatát. Ugyanolyan vonzó a sok színes képpel, ugyanúgy képes motiválni a tanulókat és változatos, sokszínű, élvezetes gyakorlatokkal sarkallni őket még több gyakorlásra. Intelligens és praktikus módon követi a tankönyv logikáját, teljes mértékben tiszteletben tartva annak szellemiségét, mégis újra és újra képes további ötletekkel tovább erősíteni a bevésést, gyakoroltatni az új nyelvi egységet vagy nyelvtani jelenséget.

A fokozatosság elvét minden szinten és területen figyelembe veszi a tankönyvhöz hasonlóan. A munkafüzet két nagy erőssége az állandó visszatekintés régebbi leckék anyagaira, a tudatos felidézés és ismétlés, és az újdonságnak számító Vocabulary Builder, mely aktív tevékenység által, az összes készség bekapcsolásával tudatosítja és gyakoroltatja az egyes fejezetek lexikai egységeit, azok nagyobb nyelvi egységekben való használatát.

A nyelvkönyv és munkafüzet része egy tankönyvcsaládnak, melyhez hang-, és mozgóképanyag (a tanórán felhasználható CD és DVD, otthoni tanulásra a munkafüzet CD), online tanári kézikönyv és kiegészítő tanítási segédcsomag (további képek, egy-egy témakörhöz kapcsolódó és feladatjavaslatokkal ellátott plakátok, szó-, és képkártyák), valamint ingyenes interaktív tananyagok tartoznak.